FNEL’s Hunneg 🐝

FNEL’s Hunneg 🐝

Endlech ass en nees do! 🤩


Och 2022 gëtt et eise Scoutshunneg! 💛💜


Eis Beie 🐝 waren erëm ganz fläisseg an hun en Fréijorshunneg (hell) an en Summerhunneg (donkel) gemaach. 🍯


Well vum Hunnech, hun ech ni genuch! 😉

 

Buy now: FNEL’s Hunneg <