FNEL’s Hunneg 🐝

FNEL’s Hunneg 🐝

Endlech ass en nees do, eise Scoutshunneg! 🤩
Eis Beie 🐝 waren erëm ganz fläisseg an en Fréijorshunneghunn (hell) an en Summerhunneg (donkel) gemaach. 🍯
Dir kennt den Hunneg bei eis am Shop an am e-Shop kafe fir 7,50 € 🛒

Well vum Hunneg, hunn ech ni genuch! 😉

Buy now <